Skip to main content

Historie & Ontstaan

Aanvankelijk waren er in Wassenaar twee volkstuin complexen die een verenigingverband hadden.Op "dierenzorg", de tuingroep naast het dierenasiel aan de Zijdeweg en aan de Storm van ‘s- Gravesandeweg, tegen het Landgoed Duinrell. Op 3 december 1953 werd in café Flora de Wassenaarse Volkstuinders Vereniging opgericht.

Groei

In de jaren zeventig presenteerde Rijkswaterstaat haar Sterviaductplan. De leden van het complex aan de Zijdeweg zagen tot hun schrik dat hun grondgebied ten offer moest vallen aan het verkeersplan. Zij wendden zich tot het Wassenaarse Gemeentebestuur om vervangende grond toegewezen te krijgen. Een stuk naast de startbaan van het vliegveld Valkenburg werd als tuincomplex aangewezen en ingericht (Ruigelaan).

Doch, toen het "bedje"gespreid was haakten veel verontruste tuinders af omdat Rijkswaterstaat haar plannen voor het verkeersplan in de ijskast had gezet. De leden bleven liever waar zij waren in deze gewijzigde situatie. In overleg met het gemeentebestuur werd besloten de investeringen te redden en de tuinen ook aan mensen van de aangrenzende gemeenten van de gemeente Wassenaar te verhuren.

Een instroom van veel Duinrell-kampeerders volgde. Vanaf dat moment worden opengevallen plaatsen niet alleen aan Wassenaarse ingezetenen verhuurd. Toen de van Wijnbergenlaan woongebied werd verhuisden de daar telende tuinders naar een nieuwe behuizing: de Driesprong aan de Katwijkseweg en Oostdorp aan de gelijknamige weg.

Tussen 1980 en 1984 werden achtereenvolgens Kerkehout, Duinrell en Reijerlaan onder de verenigingsvleugels geplaatst, mede op aandrang van het gemeentebestuur.

De Driesprong werd vergroot en Ter Weer werd gesticht.

Het complex "Zijdeweg" verdween door de uitbreiding van Bijhorst.

De snipperlocatie Lage Weide werd door de Vereniging niet aanvaard als deel van de lappendeken die de W.V.V. nu geworden was. In de jaren negentig werd de Vereniging aangezegd dat het complex Duinrell moest worden afgebouwd en het pachtcontract niet werd verlengd, en is in 2011 terug gegeven aan de natuur.

VERENIGINGSBEELD

Trefpunt
De W.V.V. beschikt over een eigen verenigingsgebouw. Dit gebouw The Green House gelegen op complex de Driesprong is bestemd voor alle leden.

Op de complexen werken veelal (wat teeltkeuze betreft) gelijkgerichte mensen, die nogal eens individueel optreden. Dit geeft soms aanleiding tot onderling ongenoegen. Het bestuur probeert zulke problemen op te lossen maar dringt erop aan dat leden zoveel mogelijk rekening met elkaar proberen te houden. (leven en laten leven).

Clubblad
Naast het landelijke blad van de AVVN,de Amateurtuinder, dat de leden 4 maal per jaar ontvangen, geeft de Vereniging ook haar eigen blad de Pergola uit dat 6 maal per jaar verschijnt.

BESTUURSINRICHTING

Dagelijks bestuur.(DB)

Zie het Huishoudelijk Reglement.
Beheercommissies.(BC)
Zie het Huishoudelijk Reglement.
Bestuurskandidaten
De praktijk leert dat het moeilijk is capabele bestuursleden te vinden. Om een gezonde voortgang van onze vereniging te bewerkstelligen vragen wij dringend de leden met bestuurservaring zich voor een bestuursfunctie beschikbaar te stellen.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit het voornoemde DB en één lid van ieder complex, aangewezen door de betreffende BC. Het Bestuur neemt bestuursbesluiten en bereidt bestuursbeleid voor.

Het DB vertegenwoordigd de vereniging naar buiten, zoals aangegeven in de statuten.

Beheer
De BC van het complex is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Vanuit deze commissie wordt een afvaardiging benoemd in het verenigingsbestuur. Mogelijke problemen (vooral in het contact naar buiten) worden hier besproken en opgelost. Het Bestuur onderhoudt (conform de regels) de contacten naar buiten (o.a. de overheden).

De beoogde inrichting van een complex
• ruime hoofdpaden
• beperkte parkeergelegenheid
• clubgebouw
• riolering is er op de complexen "de Driesprong", verenigingsgebouw en op 'Ter Weer',het toiletgebouw
• complex ‘de Ruigelaan’ heeft riolering per huisje
• binnen de normen van de vereniging is een tuinhuisje en/of kasje toegestaan. Op de complexen ‘Reijerlaan’ en ‘Kerkehout’ is bebouwing verboden.
• voor het bouwen op de tuin is in eerste instantie toestemming nodig van de Bouw Taxatie Commissie en de Beheer Commissie van het complex, er is akkoordverklaring van de gemeente vereist

Pachtprijzen
Tuinieren is een vorm van bewegen en een hobby. Voor een aantal ouderen zijn de pachtprijzen aan de hoge kant, gezien hun beperkte pensioenen. Het Bestuur blijft hierop alert en zal, indien nodig, bij de gemeente aandringen op een tegemoetkoming in de pachtprijzen voor deze leden.

DE TUINCOMPLEXEN

Bestaande tuinen alfabetisch:

Driesprong - Aantal Tuinen 78
Kerkehout - Aantal Tuinen 12
Reijerlaan - Aantal Tuinen 21
Ruigelaan - Aantal Tuinen 42
Ter Weer - Aantal Tuinen 47

(Driesprong wordt gehuurd van een stichting, overige tuinen worden gehuurd van de gemeente)

Karakterverandering Volkstuinwerk.
De tuinder, zoals wij hem vroeger kenden verdwijnt langzamerhand. Het motto voor weinig geld het geringe inkomen aanvullen met zelf geteelde gewassen van goede kwaliteit is eigenlijk voltooid verleden tijd.

De term volkstuin is verouderd en dekt de lading niet. Het is zelfs de vraag of de oogst wel zo goedkoop is, vooral daar velen zich mede toeleggen op het kweken van bijzondere groenten. Tuinieren is een hobby, niet om het gewin maar wel met verschillende doelstellingen. Voor werkenden b.v. het afreageren van stress op het werk.

Voor niet werkenden is het een zinvolle vrijetijdsbesteding, een hobby pur sang, niet de hele dag thuis zitten maar lichaamsbeweging in de natuur. Door de mogelijkheid een huisje en eventueel een kasje te kunnen plaatsen heeft men een eigen ‘buiten’ waardoor men zich een eigen wereldje kan scheppen. Het karakter van de volkstuin wordt dan ook steeds meer een recreatietuin en komen onze leden steeds meer uit alle lagen van de bevolking.

Gewenste omvang van tuincomplexen.

Uit voorlichting van zusterverenigingen blijkt dat 80 à 100 tuinen een goed beheersbare samenleving vormt met een optimale sociale controle, met (vaste) contact uren in een gemeenschapsruimte en een periodiek verschijnend verenigingsblad.

Overzicht bestaande Tuincomplexen

Driesprong: Steeds melden zich buitenstaanders als gegadigden, die een claim willen leggen op dit terrein. De goede grond en de fraaie ligging maken dit gebied uitermate geschikt om te tuinieren.
Het Kerkehout: Dit zal deels verdwijnen als het fietspad door de polder zal worden uitgevoerd. Enige uitbreiding is mogelijk als hiervoor het wandelterrein ten oosten van de S.V. Wassenaar beschikbaar komt.
Reijerlaan: In het hart van de gemeente. Specifiek aangelegd voor ouderen, ingebed in een wandelparcours. (beschermd dorpsgezicht).
Ruigelaan: Een volkstuinders complex in optima forma. De in 1998 aangelegde riolering heeft de aantrekkelijkheid van dit complex aanzienlijk verhoogd. Verschillende huisjes hebben elektra. Het complex is zeker voor uitbreiding vatbaar.
Ter Weer: Een uitstekende locatie. Gelegen naast het Adelbert College sluit het de bebouwing aan de noordkant van de gemeente af.

TOEKOMSTVERWACHTINGEN

Behoefte aan tuinen.

Uit door het Gemeentebestuur verstrekte informatie over de bevolkingsopbouw en de ontwikkeling in het land blijkt dat er een toenemende belangstelling valt waar te nemen voor recreatief tuinieren, vooral bij uit het arbeidsproces getreden vrouwen en mannen. Gezien deze factoren verwachten wij in de komende tijd tenminste 220 tuinen te kunnen uitgeven.

Beleidsrichting: Uitgangspunten.

A. Het doel wijzigt zich in:

Ontspanning
in beweging zijn
iets zinvol doen
B. Het teeltplan verandert steeds meer in siertuinen en gazons

C. Het grondgebruik verandert, er zijn nu:

kasjes
tuinhuisjes
verharde paden